We wrześniu 2018r. podpisana została umowa wsparcia pomiędzy EKTO Sp. z o.o. a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w ramach projektu ,,Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczości i aktywność zawodowa, Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Celem umowy było pozyskanie środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników spółki.