Dziękujemy wszystkim naszym gościom za wspólny udział w targach Energetab 2019!

W ramach projektu pt. „Promocja spółki EKTO poprzez udział w międzynarodowych energetycznych targach ENERGETAB w Bielsko – Białej”

Nr projektu WND-RPPD.01.04.01.-20-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu

Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Typu 4A. Targi, misje i inne wydarzenia o charakterze międzynarodowym.

Wartość projektu: 78 406,40 PLN                                         Wkład funduszy europejskich: 38 959,80 PLN